Statūti

LATVIJAS NEFROLOGU ASOCIĀCIJAS
STATŪTI
1. nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Nefrologu asociācija” /LNA/. Tā ir patstāvīga zinātniska un praktiska sabiedriska apvienība bez saimnieciskiem mērķiem.
1.2. LNA ir juridiskas personas statuss, sava atribūtika, zīmogs un konts bankā.
1.3. LNA adrese sarakstei: Latvijas Nefrologu asociācija, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002,Latvija.

2. nodaļa. Biedrības mērķi.
2.1. LNA mērķi ir sabiedrībai noderīga darbība:
2.1.1. zinātnisko atziņu sekmēšana un izplatīšana nefroloģijas jomā;
2.1.2. nefrologu profesionālās izaugsmes veicināšana Latvijā un ārpus tās;
2.1.3. nefrologu profesionālā aizsardzība.
2.2. LNA savu mērķus īsteno:
2.2.1. veicot nefroloģijas jomā strādājošo zinātnieku kontaktus;
2.2.2. rīkojot zinātniskus kongresus, konferences, praktisku seminārus;
2.2.3. apmainoties pieredzē ar citām organizācijām un institūtiem nefroloģijas laukā;
2.2.4. veicot nefrologu sertifikāciju;
2.2.5. citām darbībām, kas veicina nefroloģijas zinātnes un prakses attīstību Latvijā.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iesaistīšanās.
4.1. Biedrībā „Latvijas Nefrologu asociācija” var iestāties katrs, kurš:
4.1.1. veic zinātniskus pētījumus nefroloģijas jomā un ir publicējis vismaz vienu zinātnisku darbu;
4.1.2. ieguvis nefrologa sertifikātu;
4.1.3. ilgstoši strādājis klīnisko darbu nefrologa specialitātē;
4.1.4. nefroloģijas rezidenti;
4.1.5. citu ārstniecības specialitāšu pārstāvji, kuri ieinteresēti biedrības darbībā.
4.2. Jaunu biedru uzņemšanu veic Valde. Uzņemšanai nepieciešams:
4.2.1. rakstisks pretendenta iesniegums;
4.2.2. zinātnisko darbu saraksts;
4.2.3. kvalifikācijas dokumenti;
4.2.4. klīniskā darba raksturojums;
4.2.5. divu LNA biedru rakstiskas rekomendācijas.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu LNA pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcē. Kā arī biedru kopsapulce noraida pieteicēju lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LNA biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa beigšanās;
4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LNA rakstveidā paziņojot par to Valdei.
4.6. Biedru var izslēgt no LNA ar Valdes lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs vairāk kā 2 gadus nav nomaksājis biedru naudu;
4.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un Valdes lēmumus;
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.6.4. biedrs veic citu darbu, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6.5. Jautājumu par LNA biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivāciju jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.6.6. Pēc biedra naudas nomaksas Valde var uzņemt biedru atpakaļ bez nepieciešamām formalitātēm.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. LNA biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties LNA pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par LNA darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LNA institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos LNA organizētos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LNA darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. LNA biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot LNA statūtus un pildīt biedru sapulces un Valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt LNA mērķa un uzdevumu realizēšanu.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Biedrība „Latvijas Nefrologu asociācija” neveido struktūrvienības.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 1. jūnijam.
7.4.  rkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LNA biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru
skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LNA biedrības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. LNA izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 8 Valdes locekļiem.
8.2. Valdi ievēl biedru sapulcē uz 2 gadiem.
8.3. Priekšsēdi, priekšsēža vietnieku un sekretāru, kurš vienlaicīgi ir arī mantzinis, ievēl pilnsapulcē uz 2 gadiem.
8.4. Atkārtota priekšsēža vēlēšanas iespējamas ne vairāk kā divus termiņus no vietas. Priekšsēdis paliek amatā līdz jaunas Valdes vēlēšanām.
8.5. Priekšsēdi ievēl biedru sapulcē uz 2 gadiem. Atkārtota ievēlēšana iespējama ne vairāk kā divus termiņus no vietas.
8.6. Visiem valdes locekļiem katram atsevišķi ir pārstāvniecības tiesības.
8.7. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.8. Par katru Valdes sēdi jāsagatavo protokols, ko paraksta priekšsēdētājs un sekretārs.

9. nodaļa. Revidenti.
9.1. LNA finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic 3 revidenti, kurus ievēl biedru sapulce uz 2 gadiem.
9.2. LNA revidenti nevar būt tās Valdes locekļi.
9.3. Revidenti:
9.3.1. veic LNA mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par LNA budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē LNA grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.4. Revidenti veic revīziju biedru sapulces noteiktos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina LNA gada pārskatu tikai pēc revidentu atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Biedrības līdzekļi. Biedru nauda.
10.1. LNA līdzekļus veido:
10.1.1. iestāšanās maksa;
10.1.2. biedru naudas;
10.1.3. iespējamiem asignējumi no valsts budžeta;
10.1.4. brīvprātīgi ziedojumi u.c. ienākumi;
10.1.5. maksa par sertifikācijas un resertifikācijas veikšanu.
10.2. iestāšanās maksa un biedru naudas lielumu nosaka Valde. Biedru nauda nomaksājama vienu reizi gadā līdz pilnsapulcei. LNA līdzekļi izmantojami asociācijas darbības nodrošināšanai un statūtos paredzēto mērķu īstenošanai. LNA biedri nesaņem nekādu ienākumu daļu.

Statūtu izmaiņas apstiprinātas LNA pilnsapulcē 2004. gada 25. septembrī.
Statūtu gala variants apstiprināts LNA pilnsapulcē 2005.gada 29. septembrī.
Apstiprināti LR Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 13. martā.

lvLatviešu valoda